Voorwaarden - Leesland - voor iedereen een geschikte LeesmapLeesland – voor iedereen een geschikte Leesmap

Voorwaarden

Algemene bepalingen

 1. De leesportefeuille blijft eigendom van Leesland. uitlenen en/of verhandelen van de in de leesportefeuille behorende tijdschriften is niet toegestaan.
 2. De leesportefeuille dient na een week te worden ingeleverd bij de bezorger. Indien de abonnee hiermee in gebreke blijft zal Leesland het recht hebben het abonnementsgeld voor de niet ingeleverde leesportefeuille van de abonnee te vorderen tot aan het tijdstip dat genoemde leesportefeuille wel wordt ingeleverd. De abonnee welke de bezorger op welke wijze dan ook niet in staat stelt de wekelijkse omruiling van de leesportefeuille te verzorgen kan geen rechten op restitutie van abonnementsgeld doen gelden.
 3. Indien een abonnee zich op welke wijze dan ook niet aan zijn abonnementsverplichtingen houdt zal Leesland het recht het volledige nog resterende abonnementsgeld voor het op de inschrijfformulier vermelde aantal weken aan de abonnee in rekening te brengen. De abonnee krijgt na betaling geheel en onvoorwaardelijk het recht op levering van de leesmappen die zijn betaald. Leesland zal zo spoedig mogelijk na de betaling de levering van de map hervatten.
 4. Opzeggen: Door ondertekenen van het inschrijfformulier wordt het abonnement schriftelijk aangegaan en dient daarom ook schriftelijk te worden opgezegd. De abonnee dient het abonnement op te zeggen uiterlijk 1 (een) maand voor afloop van de overeengekomen abonnementsduur. Wordt er geen opzegging ontvangen dan wordt het abonnement stilzwijgend voortgezet met telkens 3 (drie) maanden.
 5. De abonnee dient er voor zorg te dragen dat de betaling van de abonnementsgelden tijdig op de overeengekomen wijze geschiedt. Indien een abonnee de betalingswijze wenst te wijzigen, kan dit telefonisch aan ons worden doorgegeven, mits er op het moment van wijzigen geen betalingsachterstand is.
 6. Indien een abonnee welke per week het abonnementsgeld aan de bezorger voldoet, hiermede gedurende een periode van 3 (drie) weken in gebreke blijft, zal de bezorger het recht hebben de bezorging te staken, totdat het verschuldigde wordt voldaan. Een abonnee welke het abonnement per kwartaal d.m.v. een hem/haar toegezonden acceptgiro voldoet, zal in gebreke zijn indien betaling niet heeft plaats gevonden uiterlijk de 6e (zesde) week van elk kwartaal. Na het verstrijken van deze termijn zal ook in een dergelijk geval Leesland het recht hebben de bezorging van de Leesportefeuille te staken totdat het abonnementsgeld voor de lopende periode is voldaan. Dezelfde maatregelen zijn van toepassing bij maandbetalingen d.m.v. automatische incasso.
 7. Indien een abonnee na te zijn aangemaand immer nog in gebreke blijft het verschuldigde abonnementsgeld te voldoen, zal Leesland het recht hebben de vordering met wettige rente te verhogen volgens art. 6:119 BW vanaf datum van in gebreke stelling. Alle kosten welke door Leesland moeten worden gemaakt ter incasso van haar vordering zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke zullen ten laste komen van de in gebreke blijvende abonnee. Bovendien zullen administratiekosten van € 35,- (vijf en dertig euro) excl. b.t.w. per geval in rekening worden gebracht.
 8. Prijswijzigingen respectievelijk inhoudswijzigingen en/of beschadigingen aan en het niet compleet zijn van de leesportefeuille worden voorbehouden. Eventuele klachten zullen op verzoek van de abonnee binnen redelijke grenzen worden hersteld.
 9. Wijzigingen in bezorgdag/bezorgtijden worden voorbehouden.
 10. Alle mondelinge afspraken welke niet op de door abonnee getekende inschrijfbon staan vermeld zijn niet rechtsgeldig.
 11. Alle geschillen welke uit een abonnementsovereenkomst zullen voortvloeien, ook welke slechts door één der partijen als zodanig wordt ervaren, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter.
 12. Vakantie: Leesland kent geen vakantiesluiting. Wij bezorgen 52 weken per jaar. De tijdens uw vakantie niet ontvangen leesportefeuilles dienen door u te worden ingehaald voor of na uw vakantie. Het is mogelijk de levering per jaar 3 (drie) weken onbetaald te onderbreken, één en ander in overleg met uw bezorger of onze ledenadministratie.
  • Machtiging aan Leesland houdt in dat het verschuldigde abonnementsgeld maandelijks automatisch van uw bank of girorekening wordt afgeschreven.
  • u kunt tot 56 dagen (8 weken) na incassodatum het abonnementsgeld terug laten boeken indien u niet akkoord gaat met de afschrijving door contact op te nemen met uw eigen bankfiliaal.
  • Mocht u tussentijds uw automatische machtiging willen beëindigen dan kunt u contact met ons opnemen.
  • Bij beëindiging van uw abonnement stopt de afgegeven machtiging automatisch.

Alle overeenkomsten en transacties worden door ons aangegaan overeenkomstig onze algemene voorwaarden. Desgewenst zullen wij u gaarne een exemplaar van deze algemene voorwaarden doen toekomen.
INHOUDS- EN PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.